ผลงานนักเรียน 6/1

 นายนริศ แสวงวงศ์
https://sites.google.com/a/phana.ac.th/10-xandab-xahar-thiy-thi-chaw-tang-chati-chun-chxb/


 นางสาว ภัทรกันย์ อินบำรุง

นางสาวสุธิมล ณะอุบล 
https://sites.google.com/a/phana.ac.th/nm-priaw/home

น.ส.วชิรญาณ์ เสนเพ็ง 
https://sites.google.com/a/phana.ac.th/12345/home

นางสาวพราววิไล แสงสุกวาว 
https://sites.google.com/a/phana.ac.th/thaifood/

 รุ่งอรุณ พิมพิจารย์
https://sites.google.com/a/phana.ac.th/flowers/

นางสาวศันศนีย์ สีวัง 
https://sites.google.com/a/phana.ac.th/theiyw-xisan2/home

 นางสาวเนตรา สนธิหา
https://sites.google.com/a/phana.ac.th/khanomthai/

 นางสาวปัณฑิตา คิดรอบ
https://sites.google.com/a/phana.ac.th/thai/

 นางสาวอุษณีย์ บุญนูน
https://sites.google.com/a/phana.ac.th/testyfood/

 นางสาวธิดารัตน์ ดวงดี

 ภิรันตรี นครพันธ์
https://sites.google.com/a/phana.ac.th/tomyumkungg/home?pli=1

 นางสาวกัณธิมา มณีสาย
https://sites.google.com/a/phana.ac.th/taengmo-watermelon/

 นางสาวพัชรมัย ชาดา
https://sites.google.com/a/phana.ac.th/merry-christmas/home

 นางสาววรัญญา ทิมินกุล 
https://sites.google.com/a/phana.ac.th/lingphana/home

 ธนภรณ์ ศรีเกษตร
https://sites.google.com/a/phana.ac.th/travelincanada/

 นางสาวณัฐริกา ศรีจันทร์
https://sites.google.com/a/phana.ac.th/nattarika1998/

 นางสาวเบญจวรรณ ก้อนทอง

 รัตนาภรณ์ องอาจ
https://sites.google.com/a/phana.ac.th/rabb-suriya-cakrwal/home/dwngdaw-ni-rabb-suriya/sux-kar-sxn-rabb-suriya-cakrwal

 นางสาวนฤมล โมราชาติ
https://sites.google.com/a/phana.ac.th/donath-khek-xrxy-ca/

 นางสาววิชชุดา ทองพรม
https://sites.google.com/a/phana.ac.th/na-phl-mi-pheux-suphaph/

 นางสาวรจรินทร์ สีวจูม
https://sites.google.com/a/phana.ac.th/phl-mi/home/rupphaph

 นางสาวกมลรัตน์ เวชประโคน
https://sites.google.com/a/phana.ac.th/khong-hwan-thai/home/rupphaph/widixo

 นางสาวนนทิยา ไขแสง
https://sites.google.com/a/phana.ac.th/dxkmi-swyngam21/home

 นางสาวอรุณี พุ่มจันทร์
https://sites.google.com/a/phana.ac.th/13411/

นางสาวศิริวรรณ สุดอุ่น 
https://sites.google.com/a/phana.ac.th/cake/

 นางสาวจันทร์จิรา อุตส่าห์
https://sites.google.com/a/phana.ac.th/dxkmi-ni-tang-prathes/home

 นันทวรรณ เหลาผา
https://sites.google.com/a/phana.ac.th/xachiph/home

 นางสาวธาริณี ใจหาญ
https://sites.google.com/a/phana.ac.th/khanomthai-chawwang/

นางสาวภัทรศิษฏา สิงห์ขันธ์ 
https://sites.google.com/a/phana.ac.th/cupcake-dd/

 นางสาวณัฐริกา อาจอุดม
https://sites.google.com/a/phana.ac.th/khwam-swyngam-khxng-thrrm-chat-ti/home

 นางสาวนันทิกานต์ สิถิระบุตร
https://sites.google.com/a/phana.ac.th/7wonder/wi-dio


 

 

Comments