ผลงานนักเรียน 3/1

 เด็กชายธนันท์ชัย  อุวอง
http://gg.gg/thananchai
 นายคณิตฐพงศ์ โมขศักดิ์
https://sites.google.com/a/phana.ac.th/jokers-com/

 ปิยวรรณ หน่อปาล์ม
http://gg.gg/armybts_th

รัชกิจ ก้อนคำ
http://gg.gg/sweats 
 นายธีรวุฒิ สนธิหา
http://gg.gg/animals1234

 นาย รัญชน์ สารรัตน์
http://gg.gg/naohm

กฤษณา เครือศรี
http://gg.gg/kk1201 
 นางสาวปองปรม อุทธา
http://gg.gg/fedfe

 างสาวสุนันทา เบ้าคำ
http://gg.gg/kik2017

 พรพิมล ทองสิงห์
http://gg.gg/mewz2pmts

 ธิญาดา คณะรัตน์
https://sites.google.com/a/phana.ac.th/selena21/

 เพิ่มพูน พูลเพิ่ม
https://gg.gg/petch2001

 น.ส.กัลยาณี บุตรแก้ว
http://gg.gg/am6104

 นางสาวอังคนางค์ สุดอุ่น
http://gg.gg/2366
 
 ศวรรยา บุญพิพัฒน์
http://gg.gg/pop2001

 น.ส.จิรัชยา โคกโพธิ์
http://gg.gg/2488

 นายบรรดาศักดิ์ หนูสิน
http://gg.gg/pum44

 สายฝน โสมรักษ์
http://gg.gg/2107

ปริญญา รอบโลก
http://gg.gg/bam44
 
 พิเชฐ แสงนวน
http://gg.gg/jay123

 ทศพร สารรัตน์
http://gg.gg/ttteam37

 อัศวิน คิดรอบ
http://gg.gg/man4444

 พิบูลชัย รัตนศรี
http://gg.gg/piboonchai1

นางสาวกาญจนา อันทผลา 
http://gg.gg/kanchana19

 นางสาวธิญาดา คณะรัตน์
http://gg.gg/sln21

ธีระ อินแสง 
http://gg.gg/Teera5

  
Comments