แนะนำรายวิชา

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 3.1

เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด

3.1 ม.3/2

เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการโปรแกรมเบื้องต้น ลำดับการทำงาน กระบวนความ ผังงานโครงสร้าง หลักการโปรแกรมแบบโครงสร้าง คำสั่งในการแสดงผลและรับข้อมูล คำสั่งในการประมวลผล คำสั่งในการคำนวณ ตัวแปร ชนิดของตัวแปร ข้อมูลแบบต่าง ๆ 

ปฎิบัติการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยใช้โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี)

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการโปรแกรมเบื้องต้น และสามารถเขียนลำดับการทำงานโดยใช้คำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

 

Comments