โครงสร้างรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

เวลา(ชั่วโมง)

 

แนะนำรายวิชา/ทดสอบ Pre-Test

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

 

 

1.1 หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

2

 

1.2 โครงสร้างของโปรแกรม

 

 

1.3 การกำหนดตัวแปร

2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

 

 

2.1 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม

2

 

2.2 คำสั่งในการแสดงผลและรับข้อมูล

2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

การเขียนโปรแกรมแบบเลือกทำ

 

 

3.1 การเขียนโปรแกรมแบบเลือกทำ

2

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

การเขียนโปรแกรมแบบทำซ้ำ

 

 

4.1  การเขียนโปรแกรมทำซ้ำ ด้วย for

2

 

4.2 การเขียนโปรแกรมทำซ้ำ ด้วย while

 2

 

ทดสอบ Post-Test

1

รวม

16

Comments